எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகரிந்துள்ளேன்..,

*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO ***COPYRIGHT*** KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT..,
Tuesday, October 10, 2017

Anuradhanam..!!!

சுசரித சரஸ்வதியையும்., அனுராதாக்ரமண சரஸ்வதியையும்.., சிந்தையில் இருத்தி

ஓம் ஞானானந்த வித்யாய வித்மஹே
ஞானப்ரகாசாய தீமஹி
தந்நோ அனுராத க்ரமண சரஸ்வதீ ப்ரசோதயாத்
என்று ஓதி do browsing, email writing… it's greate divine service.., 
உலகெங்கும் (Worldwide) நற்கிரணங்கள்.., நிரவச் செய்யும் நற்சேவையாகும்...,