எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகரிந்துள்ளேன்..,

*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO ***COPYRIGHT*** KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT..,
Friday, June 28, 2013

ஆதிநந்தி ..,

தானென்ற வாதியிலே நந்தியானேன் 

தவஞ்செய்து சித்தனயன் மாலுமானேன் 

வேனென்ற சுப்பிரமணிய ரூபமானேன் 

விண்ணவர் சேனாபதி யிந்திரனுமானேன்   
  
நானென்ற கிருஷ்ணவடி வாகிநின்றே 

நபிரூப மாயுலக மெங்குமானேன் 

வானென்ற பராபரமாய் நின்றுகொண்டேன்  

மாநிலத்திற் போகரென்று வாழ்ந்திட்டேனே .

                                        --- போகர் ஜெனனசாகரம் 
                                             பாடல் எண் -- 324 
இப்படிக்கு 
புலிப்பாணி சித்தர் அடிமை 
சித்தர் பைத்தியம் 

No comments:

Post a Comment