எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகரிந்துள்ளேன்..,

*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO ***COPYRIGHT*** KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT..,
Tuesday, March 18, 2014

27 நட்சத்திர கோவில்கள்

27 நட்சத்திர கோவில்கள் ., 


தெளிவான முகவரி தகவல்களுடன் ...., 


கீழ்க்கண்ட இணைப்பில் தரைவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும்
http://www.4shared.com/office/4RgAzwKS/27_online.html

No comments:

Post a Comment