எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகரிந்துள்ளேன்..,

*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO ***COPYRIGHT*** KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT..,
Wednesday, March 19, 2014

“வானியல் மூலம் வரலாறு காண்போம்”

“வானியல் மூலம் வரலாறு காண்போம்” அருமையான ஆராய்ச்சி நூல் கீழ்காணும் இனைப்பில் தரைவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் ..., 

http://www.tamilheritage.org/old/text/ebook/THFVanialRamadurai.pdf 

else click this http://www.tamilheritage.org/old/text/ebook/ebook.html (scroll to serial no: 304 ) rightclick & click "save link as" & download

else download from :http://www.4shared.com/office/7Fyyu6ZO/THFVanialRamadurai.html

நூலின் பொருளடக்கத்தை படத்தில் காண்க:-No comments:

Post a Comment