எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகரிந்துள்ளேன்..,

*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO ***COPYRIGHT*** KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT..,
Wednesday, March 19, 2014

“ அருணாச்சல கார்த்திகை தீபோத்சவம்“


சர்வலோகச் சித்தர்களும் ஆராதனை நிகழ்த்தும்
“ அருணாச்சல கார்த்திகை தீபோத்சவம்“
மஹாகார்த்திகை தீபத் திருநாள்


அண்ட சராசரத்தின் சார்பாய் தெய்வத் தமிழ் திருநாட்டார் 
கோடி சதுர்கோடி யுகங்களாய் ஏற்றும் மஹாகார்த்திகை தீபம்

No comments:

Post a Comment