எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகிர்ந்துள்ளேன்*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO *COPYRIGHT* KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT.., *இட்டான் அறிந்திலன் ஏற்றவள் கண்டிலள் ; தட்டான் அறிந்தும் ஒருவர்க் குரைத்தில்ன் பட்டாங்கு சொல்லும் பரமனும் அங்குளன்; கெட்டேன் இம்மாயையின் கீழ்மையெவ் வாறே; பழுத்தன ஐந்தும் பழமறை யுள்ளே; விழித்துஅங்கு உறங்கும் வினைஅறி வாரில்லை; எழுத்துஅறி வோம்என்று உரைப்பார்கள் ஏதர்; எழுத்தை அழுத்தும் எழுத்துஅறி யாரே; -திருவின் கருக்க்குழி தேடிப் புகுந்த உருவம் இரண்டாக ஓடி விழுந்ததே..!அசைவில் உலகம் அது~இதுவாமே!* – திருமூல(ர்)வாக்கியம்.!

Tuesday, March 18, 2014

சித்தர் களஞ்சியம்

சித்தர் களஞ்சியம் புத்தகத்திலிருந்து : -சங்கரன் கோவிலில் ஸ்ரீபாம்பாட்டி சித்தரின் சீடராக இருந்து பத்தினந்திட்டா ஓமலூர் கேரளாவில் ஜீவசமாதி அடைந்தவர் ஸ்ரீசிவப்பிரபாகர சித்தயோகி பரமஹம்சர் இந்நூலாசிரியர் 1985இல் இந்த யோகியைச் சந்தித்தபோது அவருடைய உச்சந்தலை சிறுகுழந்தைகளின் தலையைப் போல பஞ்சு போன்று மென்மையாக இருந்தது , அந்த யோகி தன் வாழ்நாள் விந்துவை எல்லாம் தன் தலையில் சேமித்து வைத்திருந்தார் 723வருடங்கள் வாழ்ந்து 1986ல் இவ்யோகி ஜீவ சமாதி அடைந்தார் .


No comments:

Post a Comment