எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகிர்ந்துள்ளேன்*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO *COPYRIGHT* KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT.., *இட்டான் அறிந்திலன் ஏற்றவள் கண்டிலள் ; தட்டான் அறிந்தும் ஒருவர்க் குரைத்தில்ன் பட்டாங்கு சொல்லும் பரமனும் அங்குளன்; கெட்டேன் இம்மாயையின் கீழ்மையெவ் வாறே; பழுத்தன ஐந்தும் பழமறை யுள்ளே; விழித்துஅங்கு உறங்கும் வினைஅறி வாரில்லை; எழுத்துஅறி வோம்என்று உரைப்பார்கள் ஏதர்; எழுத்தை அழுத்தும் எழுத்துஅறி யாரே; -திருவின் கருக்க்குழி தேடிப் புகுந்த உருவம் இரண்டாக ஓடி விழுந்ததே..!அசைவில் உலகம் அது~இதுவாமே!* – திருமூல(ர்)வாக்கியம்.!

Wednesday, March 19, 2014

அஷ்டமி , நவமி , தசமி

"அட்டமித் தொடக்க சார்வம் நவராம சூரிய போதம் 
தசமூல பரபிரம்ம மூலத்தஞ்சமே அடையற் பாவாய் " 

- என்பது அஷ்டமி , நவமி , தசமி ஆகிய முன்று தினங்களிலும் புதன் ,சந்திர ஹோரை நேரத்தில் ஓத வேண்டிய அஷ்ட ஐஸ்வர்ய வித்யா சக்திகளை அளிக்க வல்ல எளிய மந்திரம் .

-- ஸ்ரீ அகஸ்தியர் விஜயம் ஜனவரி 2009 ., பக்கம் - 50.

***மஹா நவமி சரஸ்வதி பூஜையில் 

இந்த துதியை ஓதி விசேஷமாக கடைபிடித்திடலாமே ..!!! ***

No comments:

Post a Comment