எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகரிந்துள்ளேன்..,

*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO ***COPYRIGHT*** KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT..,
Wednesday, March 19, 2014

அஷ்டமி , நவமி , தசமி

"அட்டமித் தொடக்க சார்வம் நவராம சூரிய போதம் 
தசமூல பரபிரம்ம மூலத்தஞ்சமே அடையற் பாவாய் " 

- என்பது அஷ்டமி , நவமி , தசமி ஆகிய முன்று தினங்களிலும் புதன் ,சந்திர ஹோரை நேரத்தில் ஓத வேண்டிய அஷ்ட ஐஸ்வர்ய வித்யா சக்திகளை அளிக்க வல்ல எளிய மந்திரம் .

-- ஸ்ரீ அகஸ்தியர் விஜயம் ஜனவரி 2009 ., பக்கம் - 50.

***மஹா நவமி சரஸ்வதி பூஜையில் 

இந்த துதியை ஓதி விசேஷமாக கடைபிடித்திடலாமே ..!!! ***

No comments:

Post a Comment