எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகரிந்துள்ளேன்..,

*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO ***COPYRIGHT*** KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT..,
Wednesday, March 19, 2014

சித்தர் பாடலில் செல்போன்

சித்தர் பாடலில் செல்போன் [read the image for the info ]
taken from :- சுட்டி விகடன் 15,Jan ,2011 issue
===============================================குறிப்பு :- 344வது பாடல் என்று கூறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ..,"காகபுசுண்டர் பெருநூல் காவியம் 1000 புத்தகத்தை" பார்த்த போது 348வது பாடல் இது..

No comments:

Post a Comment