எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகரிந்துள்ளேன்..,

*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO ***COPYRIGHT*** KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT..,
Saturday, April 5, 2014

••• குரு சொல் ஆக்கம்
“மொழியைக் கடக்கும் பெரும்புகாதான்
வஞ்சமுக்குறும்பாம்
குழியைக் கடக்கும் கூரத் தாழ்வான் சரண்
கூடியபின்
பழியைக் கடத் தும் இராமானுசம் புகழ்
பாடியல்லா
வழியைக் கடத்தல் எனக்கியாதும்
வருத்தமன்றே “

----இராமானுஜ நூற்றந்தாதி.இதனைப் பன்முறை ஓதி மஹா சிவராத்ரி அன்று குருவின் மேன்மையை உய்த்து உணர வேண்டுகின்றோம்.

--- ஃபிப்ரவரி 1997 – [ஸ்ரீ அகஸ்தியர் விஜயம்]
===============================================

சிவபெருமானின் 64 அவதார பெயர்களையும் (http://temple.dinamalar.com/news.php?cat=7) மஹா சிவராத்ரி அன்று ஓதுதல் மஹா விஷேசம் ...,

No comments:

Post a Comment