எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகிர்ந்துள்ளேன்*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO *COPYRIGHT* KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT.., *இட்டான் அறிந்திலன் ஏற்றவள் கண்டிலள் ; தட்டான் அறிந்தும் ஒருவர்க் குரைத்தில்ன் பட்டாங்கு சொல்லும் பரமனும் அங்குளன்; கெட்டேன் இம்மாயையின் கீழ்மையெவ் வாறே; பழுத்தன ஐந்தும் பழமறை யுள்ளே; விழித்துஅங்கு உறங்கும் வினைஅறி வாரில்லை; எழுத்துஅறி வோம்என்று உரைப்பார்கள் ஏதர்; எழுத்தை அழுத்தும் எழுத்துஅறி யாரே; -திருவின் கருக்க்குழி தேடிப் புகுந்த உருவம் இரண்டாக ஓடி விழுந்ததே..!அசைவில் உலகம் அது~இதுவாமே!* – திருமூல(ர்)வாக்கியம்.!

Saturday, April 5, 2014

அகஸ்தியாம்பள்ளி


••• பூமியில் சித்தர்கள் முதற்காலடி எடுத்து வைக்கும் ஆதி முழுமுதல் சித்சக்தித் திருவடித் தலமே அகஸ்தியாம்பள்ளி

••• சித்தர்கள் எவ்வாறு நாம் வாழும் பூமிக்குள் வருகின்றார்கள் என்பதையும் அறிவோமே! 

•••கோடிக்கரை , இதனருகில் ஸ்ரீராமபாதம் துலங்கும் (ஸ்)கந்தமேடு , அகஸ்தியாம்பள்ளி 

••• ஆகிய முன்று தெய்வச்சுடராழி பூமிகள் தாம் சித்தர்களின் வானுக்கும் பூமிக்குமான மைய நிலையங்கள் ஆகும்.


••• சித்தர்களின் பால் தீரா குருவருட் பக்தி கொண்டிருக்கும் யாவரும் , மேற்கண்ட முன்று சித்தச் சுடராழித் தலங்களையும் நிச்சியமாக தரிசித்தாக வேண்டும் ....,

இவற்றில் முதற்பட்ட கோடிக்கரைக் கடற்கரையில் உள்ள நவநாத கோடிச் சித்தர்கள் இறைத் திருமணக் காட்சி பெற்ற “ சிவமாங்கல்ய மேடு” தற்போது கீற்றுக் கொட்டகயாய் விளங்குகிறது....,

•••அகஸ்தியாம்பள்ளி – பூமியில் சித்தர்கள் முதற்காலடி எடுத்து வைக்கும் முழுமுதல் மூலச்சிவத் தலம்

••• ஸ்ரீஅகஸ்திய மாமுனி போன்ற ஆதிமூலச் சித்புருடமே – ஸ்ரீஇடியாப்ப சித்தர் , சத்குரு வேங்கடராம சுவாமிகள் உள்ளிட்ட சகல கோடிச் சித்தர் குழாமுமே – இப்பூவுலகிற்கு வருகையில் , கோடிக்கரையில் நவகோடி சித்தபூமியில் இறங்குவர் , கோடிக்கரை மூலிகாவனத்தில் ஸ்ரீராமபாத தரிசனத்தைப் பெறுவர் , பிறகு அவர்கள் தம் முதல் காலடியை பூமியில் பதிக்கும் திருத்தலமே அகஸ்தியாம்பள்ளி புண்ணிய பூமி

••• மேலும் திவ்ய விளக்கங்களுக்கு டிசம்பர்2010 மாத ஸ்ரீஅகஸ்திய விஜயம் இதழை காண்க.........

No comments:

Post a Comment