எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகிர்ந்துள்ளேன்*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO *COPYRIGHT* KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT.., *இட்டான் அறிந்திலன் ஏற்றவள் கண்டிலள் ; தட்டான் அறிந்தும் ஒருவர்க் குரைத்தில்ன் பட்டாங்கு சொல்லும் பரமனும் அங்குளன்; கெட்டேன் இம்மாயையின் கீழ்மையெவ் வாறே; பழுத்தன ஐந்தும் பழமறை யுள்ளே; விழித்துஅங்கு உறங்கும் வினைஅறி வாரில்லை; எழுத்துஅறி வோம்என்று உரைப்பார்கள் ஏதர்; எழுத்தை அழுத்தும் எழுத்துஅறி யாரே; -திருவின் கருக்க்குழி தேடிப் புகுந்த உருவம் இரண்டாக ஓடி விழுந்ததே..!அசைவில் உலகம் அது~இதுவாமே!* – திருமூல(ர்)வாக்கியம்.!

Monday, July 17, 2017

தெய்வீகமாய் வாழும் வழி ....

ஸ்ரீஅகஸ்திய விஜய வெளியீடு புத்தகங்களில் வந்த இறை துதிகள்


விண்ணப்ப முக்தம் (தமிழ்சங்கல்பம்)  , தீர்த்த நமஸ்காரத் துதி , ஆலயங்களில் கோலம் போடும் போது , (while using phone#:-)chant , 
பணத்தை கொடுக்கும் போதும், வாங்கும் போதும் , To be performed as சமுதாய பூஜை while climbing and getting down from steps.., railway, bus were~ever, சர்வ தேவதா காயத்ரி , வித்யா ஓதிபரல் துதி , உறங்கும் முன் பூமா தேவியை நமஸ்கரித்து , சூரிய காய்த்ரி (while seeing கோபுர கலசம்)
தரித்திரம் மற்றும் துக்க நிவாரணத் துதி (வசிஷ்ட மஹரிஷி அருளியது) 


 


No comments:

Post a Comment